Motovale Uygulaması, İnternet Sitesi, Ve/Veya Bağlı Platform Üye Kullanıcı Sözleşmesi

Yasal Metinler

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, Motovale Servis Hizmetleri Anonim Şirketi (“MOTOVALE”) ile “MOTOVALE” uygulaması, internet sitesi ve/veya bağlı platformları üzerinden kayıt yaptıran kullanıcı ("ÜYE") arasında, ÜYE’nin, “MOTOVALE” ve/veya başka adlarla hizmet veren bağlı platform ve/veya uygulamaları üzerinden (her biri kısaca “MOTOVALE” olarak adlandırılacaktır) sunduğu hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların, tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi için düzenlenmiştir.

Sözleşme, ÜYE tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca sözleşmede belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

2. TANIMLAR

Aksi belirtilmediği sürece sözleşmede geçen;

Çerez (Cookie) Politikası, uygulama ve/veya internet sitesinin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, ÜYE’nin pazarlama deneyimini iyileştirmek ve ÜYE’nin uygulama ve/veya internet sitesini ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder (Bakınız; Çerez Politikası).

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikaları, ÜYE’nin, uygulama ve/veya internet sitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, “MOTOVALE” tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere, kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen mobil uygulama ve/veya internet sitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder (Bakınız: Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası)(Bakınız: Gizlilik Politikası).

“Hesabım” bölümü, ÜYE’nin, uygulama ve/veya internet sitesinde yer alan, içerisinde kişisel bilgiler, hizmet / alışveriş bilgilerinin yer aldığı, çeşitli kampanyalardan ve hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili ÜYE tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen ÜYE’ye özel sayfayı ifade eder.

Hizmet, ÜYE’nin, üye olmadan önce kullanıcının, işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.

Üye İşyeri, “MOTOVALE” ile yaptığı iş ortaklığı kapsamında “MOTOVALE” uygulama ve/veya internet sitesi üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişiyi ifade eder.

ÜYE, elektronik ortamda kabul ettiği işbu sözleşme kapsamında “MOTOVALE” uygulama ve/veya internet sitesi / bağlı platformlar üzerinden satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerin kampanyalarından faydalanabilecek olan gerçek kişiyi ifade eder.

“MOTOVALE” ve/veya başka adlarla hizmet veren bağlı platform ve/veya uygulama, mülkiyeti ve diğer bütün hakları “MOTOVALE”ye ait olan ve içerisinde çeşitli hizmetlerin yer aldığı, ÜYE hizmet alışverişine aracılık eden pazaryerini, platformu / yazılımı ifade eder.

3. SÖZLEŞMESİNİN KAPSAM VE AMACI

“MOTOVALE”, internet sitesi ve / veya mobil uygulamaya içerik ve hizmet sağlamakla yükümlü olup, ÜYE’nin faydasına sunmaktadır.

“MOTOVALE”, tüketici konumundaki ÜYE ile hizmet ilişkisi kurmakta, bazı durumlarda ise satıcı konumundaki üçüncü kişi üye işyeri arasında, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, aracı hizmet sağlama görevine sahip olmaktadır.

Sözleşmenin amacı, hizmetlerden yararlanma koşullarının belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti, kişisel verilen korunması konularından oluşturmaktadır. Sözleşmenin ÜYE tarafından kabulü ile site ve uygulamada yer alan ve yer alacak olan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara erişim sağlayacaktır.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • ÜYE, “MOTOVALE” dan tam olarak faydalanmak için, talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu sözleşmeyi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. ÜYE statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle site ya da uygulamaya erişim sağlanamamasından ve faydalanılamamasından “MOTOVALE” sorumlu değildir.
 • ÜYE, on sekiz (18) yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu sözleşmeyi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. ÜYE, “MOTOVALE”ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, ÜYE buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder.
 • ÜYE, tek bir kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, ÜYE hesabının “MOTOVALE” tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben ÜYE tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. “MOTOVALE”nin herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak ÜYE hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

  Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişinin “MOTOVALE”den talepte bulunması halinde, “MOTOVALE”, ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir hizmet için işlem yapan en son kişinin üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.

 • Platformda yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle “MOTOVALE”nin ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden ÜYE, “MOTOVALE”ye ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.
 • ÜYE, üçüncü kişi üye işyeri aracılığı ile uygulama / internet sitesi ve/veya bağlı platformlarda sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden yalnızca üye işyeri satıcının sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

  ÜYE, “MOTOVALE”yi kullanmasının aylık işlem vb. kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar “MOTOVALE” içerisinde belirtilir.

 • ÜYE, “MOTOVALE” üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu sözleşme hükümlerine, belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder.

  ÜYE, “MOTOVALE”yi yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve uygulamaya ilişkin olarak öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

  ÜYE, “MOTOVALE”yi üçüncü kişilere hizmet sunmak için üçüncü kişi adına kullanamaz.

  ÜYE’nin “MOTOVALE” dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

 • “MOTOVALE”, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, ÜYE’nin kendisinde bulunan bilgilerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde ÜYE’yi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda, mevzuata, veri aktarım kurallarına ve politikalara tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.
 • “MOTOVALE”ye üyelik sırasında,ÜYE’den alınan kişisel veriler, ÜYE ve/veya üye İşyeri arasında sahtecilik, dolandırıcılık, internet sitesinin ve mobil uygulamanın kötüye kullanımı, 6100 sayılı Türk Ticaret Kanunu anlamında hukuki muhalefet oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde ilgili kişi önceden bilgilendirilmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer ÜYE ve/veya üye İşyerine iletebilecektir.
 • ÜYE’nin,“Hesabım” sayfasına erişmek ve internet sitesi yada mobil uygulama üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, ÜYE tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen ÜYE’nin sorumluluğundadır. ÜYE, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ÜYE, “MOTOVALE”yi aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacağını peşinen kabul ve beyan eder;

  - “MOTOVALE”nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak amacıyla kullanılması,

  - “MOTOVALE”nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması,

  - Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, finans bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan ÜYE’lik hesapları oluşturulması ve bu hesapların sözleşmeye veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir ÜYE’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması,

  - “MOTOVALE” içinde yer alan veya alacak olan yorum ve / veya puanlama sistemlerinin, mobil uygulama ve/veya internet sitesindeki yorumların sistemin dışına çıkacak şekilde yayınlanması gibi sözleşme amacı dışında ve sistemleri manipüle edecek şekilde kullanımı,

  - “MOTOVALE”nin veri tabanına, herhangi bir içeriğe zarar verici, virüs veya herhangi başka bir teknolojinin yayılması,

  - ÜYE veya üye işyeri satıcı hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması,

  - “MOTOVALE” tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması,

  - “MOTOVALE”nin önceden yazılı iznini alınmaksızın “MOTOVALE” üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (datamining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımların veya sistemlerin kullanılması ve bu şekilde “MOTOVALE”da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması,

  - Hizmetlerin, platformlarda sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi,

 • ÜYE tarafından paylaşılan içerik, ÜYE’nin mülkiyetinde olup içeriğe ilişkin tüm sorumluluk da ÜYE’ye aittir. İçeriğe yahut içeriğin yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak MOTOVALE sorumlu tutulamayacaktır.
 • “MOTOVALE”, ÜYE tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu sözleşmeye ek niteliğinde olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. ÜYE, “MOTOVALE”nin yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde ÜYE’nin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında ÜYE’ye ve ÜYE tarafından “MOTOVALE” üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler ÜYE’nin güvenliği, “MOTOVALE”nin yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Bu bilgiler ayrıca bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve “MOTOVALE”, ÜYE’nin söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, “MOTOVALE” ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. ÜYE, içerik ve diğer bilgilerin “MOTOVALE” veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder (BKZ: Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası).
 • ÜYE’ye, “MOTOVALE” üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda, ÜYE bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. ÜYE, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere uygulama amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. ÜYE, site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu kurallara uyacağını taahhüt eder.
 • “MOTOVALE”, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik ÜYE tarafından uygulama/sitenin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. ÜYE’nin söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu sözleşmeyi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.
 • ÜYE, kullanıcı hesabını ve işbu sözleşme ile uygulama/site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.
 • ÜYE’nin, işbu sözleşme ve “MOTOVALE” kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar, politikalar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde, “MOTOVALE”, ÜYE’nin üyeliğini askıya alma veya sözleşmeyi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda “MOTOVALE”nin söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının ÜYE’den talep hakkı saklıdır.

5.GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

“MOTOVALE”, ÜYE’nin “MOTOVALE”de sunulan hizmetlerden tam olarak yararlanabilmek için “MOTOVALE” üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. “MOTOVALE”, bu kapsamda ÜYE’nin sağladığı kişisel verileri internet sitesi ve mobil uygulamada yer alan Gizlilik Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir (Bakınız: Aydınlatma Metni).

ÜYE, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için “MOTOVALE”de yer alan Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını her zaman inceleyebilme ve bu politikalarda belirtilen şekildetaleplerde bulunma hakkına sahiptir.

ÜYE tarafından platformda ÜYE’lik oluşturm ak veya faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, internet sitesi ve mobil uygulamanın işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, ÜYE’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, kampanyaları takip edebilmesi, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve ÜYE’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla “MOTOVALE” ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Politikasına ve Çerez (Cookie) Politikasına uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca, bu kişisel veriler ÜYE’ye özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzeri faaliyetlerin yapılabilmesine yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirilmesi şartıyla ÜYE ile (çeşitli yollarla) iletişime geçilmesi amacıyla “MOTOVALE” ve iştirakleriyle paylaşılacaktır.

“MOTOVALE”,ÜYE’ye ait konum bilgisini, hizmetin güvenliğinin ve devamlılığının sağlanması açısından, uygulama "arka plan" konumunda, "uygulama kapalıyken" , "her zaman kullanımda" ve/veya "uygulama kullanılmadığında" işleme hakkına sahiptir. “MOTOVALE”, uygulama yararlanıcısı ile hizmet sağlayıcısı arasındaki irtibatın tam olarak kurabilmesi için yukarıdaki kişisel bilgilere ihtiyaç duymakta olup, ÜYE peşinen söz konusu bilgileri vermeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

“MOTOVALE” markası ve logosu, “MOTOVALE” internet sitesinin, mobil uygulamasının tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak “MOTOVALE” tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı “MOTOVALE”nin mülkiyetindedir veya “MOTOVALE” tarafından lisans ile kullanılmaktadır. ÜYE, “MOTOVALE”nin veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını “MOTOVALE”nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. ÜYE, “MOTOVALE”nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda “MOTOVALE”nin izni olmaksızın kullanamaz. ÜYE’nin, üçüncü kişilerin veya “MOTOVALE”nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, ÜYE, “MOTOVALE”nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

7. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

“MOTOVALE”, ÜYE’nin işbu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

Sözleşmenin feshi,tarafların fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşmenin feshi ile birlikte ÜYE, o güne kadar doğmuş olan tüm yükümlülüklerden sorumlu olup fesih tarihi itibariyle “MOTOVALE”yi faydalarından yararlanacak şekilde kullanamayacaktır.

8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

“MOTOVALE”, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşmeyi ve internet sitesinde/uygulamada yer alan Gizlilik Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla uygulama ve internet sitesinde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, internet sitesi ve / veya mobil uygulamada ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme, ÜYE tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

9. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri, salgın hastalık veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç veya diğer bir doğal felaket veya “MOTOVALE”nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") “MOTOVALE”nin işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, “MOTOVALE” ifası MÜCBİR SEBEP sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu sözleşmenin bir ihlali olarak kabul edilemez.

10. MUHTELİF HÜKÜMLER

 • Delil sözleşmesi; ÜYE, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “MOTOVALE”nin resmi kayıtları ile “MOTOVALE”nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
 • Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; İşbu sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. Sözleşmeden kaynaklanan veya işbu sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
 • Bildirim; ÜYE ile ÜYE’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. ÜYE, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.
 • Tadil ve Feragat; taraflardan birinin sözleşmede kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.
 • İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
 • İşbu sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

10 (on) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.