Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Yasal Metinler

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Son Güncellenme Tarihi : Ağustos /2023

Versiyon : 1

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın amacı, Motovale Servis Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olan internet adresleri, platform ve/veya uygulamalarının (bundan sonra “MOTOVALE” / “MOTOVALE DRIVER” / "Uygulama" ve/veya “Site” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Uygulama/Site kullanıcıları / Üyeleri / Ziyaretçileri / Tedarikçileri / Valeler (bundan sonra “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket’in, Veri Sahibi’nin Uygulama/Siteye girişi ve kullanımı sırasında ürettiği, ilettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin usul, koşul ve şartları tespit etmektir.

Şirket, kişisel bilgilerin korunmasının önemini bilmekte ve bunların gizliliğine saygı duymaktadır.

Veri Sahibi, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasıile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi uyarınca tam olarak aydınlatılmış olduğunu (Bakınız Aydınlatma Metni) ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

İşlenen Veriler

Bu başlık altında, Şirket tarafından işlenen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır) uyarınca kişisel veri statüsündeki verilerin neler olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

Şirket, Veri Sahibi tarafından üyelik girişi ve ödeme yapılması esnasında dijital ortamda sağlanan aşağıdaki verileri toplamaktadır veya toplama hakkını saklı tutmaktadır.

 • Ad, soyad vb. kimlik bilgileri
 • Adres, iş veya özel e-posta adresi, telefon numarası vb. iletişim bilgileri
 • Şirket Bilgisi, Sektör Bilgisi, Çalışan Sayısı
 • Araç ruhsat bilgisi,
 • Ehliyet bilgileri,
 • Kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik ve işlem bilgileri
 • Ödeme Bilgisi
 • Ürün/Hizmet Kullanım Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Finansal Bilgi, Fatura Bilgisi,
 • Şirket, Veri Sahibi’nin Uygulamayı/Siteyi kullanımı sırasında bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilmekte olup Uygulama/Site üzerinden sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplanmaktadır (Bakınız Çerez Politikası).

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri gereğince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri bu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Verilere Erişim

Şirket, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasıile belirttiği amaçların gerçekleştirilebilmesi için iş ortaklarına, hissedarlarına, tedarikçilerine, Şirket yetkililerine söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

Şirket, Veri Sahibi deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme yapmak, Uygulama/Site hizmetlerine ilişkin hataları gidermek ve bu Politikada yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için kişisel verileri, SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, etkinlik alanları, etkinlik düzenleyen ve/veya sahibi kişiler, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Veri Sahibi’nin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

İşlenen Verilerin Kullanım Amacı

Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydının gerçekleştirilmesi ve Uygulamada/Sitede var olan konu ve hizmetlerin sağlanması amacı ile kullanacaktır. Şirket ayrıca, bahsi geçen kişisel verileri sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi ve bu kapsamda Şirket’e veya Veri Sahibi’ne gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve sunduğu hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir. Söz konusu kişisel bilgiler Şirket veya Veri Sahibi ile temas kurmak veya Şirket’in ve Veri Sahibi’nin Uygulamadaki/Sitedeki tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında, Veri Sahibi’nin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Veri Sahibi’nin ayrıca onay vermesi halinde onay kapsamında söz konusu bilgiler Şirket ve işbirliğinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla Veri Sahibi ile iletişime geçilebilecektir.

 • Şirket ayrıca, Kanun’un 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki şartların varlığı halinde verileri Veri Sahibi’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Veri Sahibi’nin bilgilerinin açık rıza temin edilmeksizin işlenebileceği durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Satış/hizmet Sözleşmesi de dâhil olmak üzere bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri Sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda da belirtildiği üzere Şirket, çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda oluşan teknik iletişim dosyalarından veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere de iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere tarayıcıya / uygulamanın açıldığı mobil cihaza gönderilen küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir uygulama veya bir internet sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, uygulamaları/internet sitelerini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Veri Sahibi için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman değiştirebilirler. Şirket ayrıca, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla Veri Sahibi’nin Site’deki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir çerez (Cookie) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Veri Sahibi, Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen taleplerini info@motovale.com mail adresine yazılı olarak iletebilecektir. Şirket, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kanun’un 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Veri Sahibi, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi’nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Uygulamanın/Sitenin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, Veri Sahibi’nin Uygulamadan/Siteden faydalanabilmesi ve Uygulamaya/Siteye konu hizmetlerin sağlanması için bu Politika ile Satış Sözleşmesi’nde belirlenen ve Site ve ilgili hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Şirket, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya bu Politika’da ifade edilen şartlarda,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirket, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri bu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasıve Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Uygulama/Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket, uygulamaların gizlilik ve kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Politika’daki Değişiklikler

Şirket, mevzuat kapsamında, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika, Veri Sahibi’ne, hizmet sunulan platform üzerinden herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.